Клинична лаборатория

  • Пълен набор хематологични и биохимични изследвания.
  • Изследване на щитовидни хормони.
  • Функционални тестове

Медицинско оборудване

Автоматичен биохимиен анализатор “Кобас-Мира“ Ла Рош
Хематологичен анализатор “Микрос” Ла Рош
Имунологичен анализатор Elx800 Mikro elisa
Биокит DREW - DS5 – Hrono
Апарат за определяне на гликиран хемоглобин
Апарат за протромбиново време “Коатрон М1”ТЕКО”
Апарат за отчитане на кръвна захар “Бекман”
Електролитен ISE модул “Кобас-Мира” Ла Рош
Виж повече за Клинична лаборатория

Ценова листа извън НЗОК

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - д-р Лиляна Вълчанова

Вземане на биологичен материал 3,00
Кръвна картина /Hb, Ht ,Er, Thr, диференциално броене/ MCV,  MCH, MCHC, RDW, MPV, PWD 5,00
СУЕ 2,00
Микроскопиране на кръвна натривка за диференциално броене или морфология на еритроцити 3,00
БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗ  
Кръвна захар 2,50
Белтък 2,00
Албумин 2,00
Общ билирубин 2,50
Директен билирубин 2,00
Общ холестерол 4,00
 HLD- холестерол 5,00
 LDL- холестерол 1,00
Триглицериди 4,00
Пикочна киселина 2,50
Урея 2,00
Креатинин 2,00
Алкална фосфатаза 4,00
ASAT /GOT/ 4,00
ALAT /GPT/ 4,00
Gammа GT /GGT/ 4,00
Амилаза 4,00
СК /креатин-фосфокиназа/ 4,00
Калий 3,50
Фосфор 3,50
Натрий 3,50
Калций 3,50
Хлор 3,50
Неорганичен фосфор 3,50
Желязо 5,00
ЖСК 6,00
ХЕМОСТАЗА  
Време на кървене 1,50
Време на съсирване 1,50
Протромбиново време /PT/; активирано парциално  тромбопластиново време /APTT/ по 3,00
Фиброноген 3,00
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА  
Урина – общо изследване /тест-лента/ 3,00
Глюкоза 0,50
Кетони 0,50
Белтък 0,50
Билирубин 0,50
Уробилиноген 0,50
Кръв 0,50
РН 0,50
Относително тегло 0,50
Уринен седимент 2,00
Кръв в изпражненията 5,00
Микроалбуминурия /МА/ 10,00
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНИ В СЕРУМ  
TST  T4 /за всеки отделен хормон/ 13,00
ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ  
Обременяване с глюкоза 7,00
Креатенинов клирънс 13,00
ДИАГНОСТИКА НА:  
Сифилис /Васерман/ 7,00
СПИН /HIV/ 13,00
Хепатит В /HBsAg/ 13,00
Хепатит С 10,00
KЗП – Кръвно-захарен профил /трикратно измерване на кръвна захар/ 7,00
Гликиран хемоглобин – HbA1c 12,00
CRP /Ц реактивен протеин/ 6,50
Креатенин в урина 3,00
Амилаза в урина 6,00
Калций в урина 5,00
Липиден профил– общ холестерол +ХДЛ+ЛДЛ+тригл. 10,00
Бъбречен – урея + креат + пик. киселина 3,00
Чернодробен - ГОТ+ ГПТ + ГГТ + АФ 10,00
Анемия - ПКК + Fе + морфология на еритроцити 10,00
Диабет - КЗП + HbA1c +урина седимент 13,00
АГ бремеменност - ПКК + СУЕ + кр.захар + урина + HIV+ Syph + кр. група 32,00
Профилактика - ПКК + кр.захар.+ креатенин + холестерол + ГОТ+ ГГТ + урина 15,00
Кардиологичен - ПКК + кр.захар + креатенин + ГОТ + ГИТ + СК + К + Nа + урина + липиден профил 30,00
Обезвреждане и екарисаж 2,00
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!